Regulamin

§ 1 - Postanowienia ogólne.

1. Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystając ze strony wyraża się zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki

2. Administracja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za materiały dodawane przez użytkowników.

3. Jeśli uważasz, że materiał znajdujący się w naszym serwisie łamie prawo autorskie, bądź narusza regulamin i/lub jesteś właścicielem zdjęć/prac a zostały one zamieszczone bez Twojej wiedzy i zgody prosimy zgłosić ten fakt administracji serwisu poprzez e-mail pyszczek2010@gmail.com


§ 2 Rejestracja:

1. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna.

2. W celu rejestracji użytkownik musi podać adres e-mail, hasło oraz login.

3. Dane podawane przy rejestracji nie są udostępniane osobom postronnym.


§ 3 Publikacja tekstów:

1. Zabrania się zamieszczania w serwisie i rozpowszechniania materiałów zawierających treści ogólnie przyjęte jako niewłaściwe, m.in. treści obraźliwych, pornograficznych, nienawistnych, zawierających groźby, nawołujące do ksenofobii, rasizmu, antysemityzmu, konfliktów między narodami a w szczególności niezgodnych z polskim prawem.

2. Użytkownik jest zobowiązany do wyrażania swojej wypowiedzi, tak aby nie urazić nią innych użytkowników oraz wiary innych.

3. Zakazuje się reklamowania w serwisie innych serwisów, stron, for i tym podobnych. Takie treści będą natychmiast banowane, a użytkownik nagradzany permanentną banicją.

4. Publikacja treści odbywa się na zasadach non-profit.

5. Treści publikowane są pod nickiem autora podanego podczas rejestracji w serwisie.

6. Administracja zastrzega sobie prawo do korekty publikowanych treści.(np. opisu zdjęcia).


§ 4 Postanowienia końcowe:

1. Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu poprzez opublikowanie nowego.

2. Korzystanie z serwisu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego regulaminu.

3. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mailowy redakcji poprzez formularz kontaktowy w serwisie.


Rules


§ 1 - General Provisions.

1. Our sites use cookies. By using this website you agree to the use of cookies in accordance with current browser settings

2. Site Administration is not responsible for the content added by users.

3. If you believe that material located on this site violates copyright, or violates the rules and / or you own the photo / work and they have been posted without your knowledge or permission, please report it to service administration via e-mail pyszczek2010@gmail.com


§ 2 Registration:

1. Registration is free and voluntary.

2. To register, you must provide your e-mail address, password and login.

3. Data provided during registration is not made available to any third party.


§ 3 of the publication of texts:

1. Prohibited from posting on the site and distribute material containing generally accepted as inappropriate, including content that is abusive, slanderous, hateful, threatening, inciting xenophobia, racism, anti-Semitism, conflicts between nations and in particular non-compliant with the Polish law.

2. The user is obliged to express their speech, so that it does not offend others and the faith of others.

3. It is prohibited to advertise on other sites, pages, forums and the like. Such content will be immediately banned and the user-winning permanent exile.

4. Publication of the content is on a non-profit organization.

5. Content is published under the nickname given during the registration on the site.

6. The administration reserves the right to revise the content published. (eg. description of the photograph).


§ 4 Final:

1. The administration reserves the right to modify these terms with the publication of a new one.

2. Using the service is tantamount to accepting the provisions of these Regulations.

3. If you have any questions, please send it by e-mail via the contact form on the site.